Kennisgeving ontwerp Wijzigingsplan Archeologie N23 Westfrisiaweg

West-Friesland – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken gelet op het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp Wijzigingsplan Archeologie N23 Westfrisiaweg inclusief bijlagen vanaf 21 november 2013 gedurende 6 weken ter inzage ligt op het provinciehuis van Noord-Holland, Houtplein 33 te (2012 DE) Haarlem (uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak met mevrouw D. Elmhassani, tel:06-13074026) en de gemeentehuizen van Koggenland, Hoorn, Medemblik, Drechterland en Stede Broec.

Vanaf 21 november 2013 zijn het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nlen in de bibliotheken van de bovengenoemde gemeenten.

Wijzigingsplan

Bij besluit van 16 juli 2012 heeft de provincie Noord-Holland het Inpassingsplan Westfrisiaweg vastgesteld. 
Ten behoeve van het Inpassingsplan Westfrisiaweg zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. Op basis van deze resultaten zijn in het Inpassingsplan diverse terreinen op en naast het tracé bestemd als “Waarde-Archeologie”. Dit betekent dat voor de meeste grondwerkzaamheden op deze gronden een omgevingsvergunning is vereist om rekening te kunnen houden met de archeologische waarden.

Op basis van nader onderzoek is gebleken dat een deel van de gronden waarop nu een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie” ligt, geen archeologische waarden meer te verwachten zijn en de aanduiding “Waarde-Archeologie” (gedeeltelijk) kan worden verwijderd.

In de regels van het Inpassingsplan Westfrisiaweg is in artikel 10.4 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het Inpassingsplan Westfrisiaweg zodanig te wijzigen dat de bestemming  “Waarde-Archeologie” geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd.

In het voorliggend ontwerp wijzigingsplan Archeologie N23 Westfrisiaweg wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging (vanaf 21 november 2013 tot en met 1 januari 2014) kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op het ontwerp Wijzigingsplan Archeologie. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, t.a.v. D. Elmhassani, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met mw. D. Elmhassani (06-13074026).

Het project, de Westfrisiaweg (N23), is opgenomen in bijlage II van de Crisis- en herstelwet zodat de afdeling 2 en 3 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet ook van toepassing zijn op het ontwerp Wijzigingsplan Archeologie N23 Westfrisiaweg. Meer informatie over de Crisis- en herstelwet vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het project of de procedure kunt u van maandag tot en met donderdag bellen met mevrouw D. Elmhassani van de provincie Noord-Holland, tel.: 06-13074026.

Downloads

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.