Medemblik Actueel.

Parkeervisie Blik op Medemblik

Parkeervisie Blik op Medemblik

Medemblik – Voor de binnenstad van Medemblik is onderzocht of er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van deze stad. Ook is rekening gehouden met eventuele problemen in de toekomst en hoe we dan het parkeren willen regelen.

Deze parkeervisie wordt ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad, inwoners en bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat in de huidige situatie er vooral parkeerproblemen zijn bij grote evenementen. Als er geen evenement is, zijn er voldoende parkeerplaatsen binnen een redelijke loopafstand beschikbaar. Ook zijn in de visie nieuwe ontwikkelingen meegenomen, zoals meer horeca in het Koningin Emmapark of de verkoop van het voormalige gemeentehuis.

Vragen of meepraten?

We willen daarom juist in gesprek met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad over de mogelijke oplossingen die in de visie staan. Als oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en regulering via een blauwe zone of betaald parkeren.

Heeft u vragen of wilt u praten over de visie? Kom dan naar de inloopavond op 21 november tussen 16:00 en 21:00 uur in Het Wapen in Medemblik.

Zienswijze

De Parkeervisie ligt vier weken ter inzage. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder / kunnen belanghebbenden een schriftelijke zienswijze tegen het voorgenomen besluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Deze moet uiterlijk 11 december 2013 bij de gemeente zijn. De zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon (0229) 85 60 00. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail kan worden ingediend.

Reageren via facebook