18.4 C
Medemblik
3 juli 2020 22:08
Medemblik Actueel.

Jeugdzorg regio Westfriesland in 2015 geborgd

Jeugdzorg regio Westfriesland in 2015 geborgd

Jeugdzorg regio Westfriesland in 2015 geborgd, positieve reacties op Regionaal Transitie Arrangement Westfriesland

West-Friesland -Gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg. De Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) houden een vinger aan de pols of de overgang goed verloopt. Zij hebben samen afgesproken dat gemeenten vóór 31 oktober 2013 een Regionaal Transitie Arrangement (RTA) moeten indienen. Zo’n RTA wordt gebruikt als peilstok; om te kijken of de daarin opgenomen intenties en uitgangspunten zicht geven op de continuïteit van jeugdzorg in 2015. De eerste reacties op het Westfriese RTA, peildatum 31 oktober 2013, zijn positief.

Continuïteit jeugdzorg in Westfriesland

De samenwerkende gemeenten in de regio Westfriesland staan voor de continuïteit en het waarborgen van de jeugdzorg in 2015. Zij hebben daarover gesproken met de huidige financiers (provincie Noord-Holland en zorgverzekeraars) en de elf grootste zorgaanbieders in de regio’s. Deze aanbieders zijn samen goed voor 80 procent van het aanbod. In het RTA zijn de intenties en uitgangspunten vastgelegd. In november organiseren de samenwerkende gemeenten een informatiebijeenkomst voor de andere zorgaanbieders.
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd heeft in een eerder stadium overwegend positief gereageerd op de conceptversie van het RTA.

Regio Westfriesland heeft voor 2015 onder anderen de volgende intenties en uitgangspunten opgenomen in het RTA:

  • • De bezuinigingstaakstelling voor dat jaar is vastgesteld op minimaal 15 procent: 4 procent opgelegd door de rijksoverheid en 11 procent voor het opvangen van uitvoeringskosten en om een begin te maken met vernieuwingen in de organisatie van de jeugdzorg. Overigens verplicht de rijksoverheid gemeenten te bezuinigen, van 4 procent in 2015 oplopend tot uiteindelijk 15 procent. Gemeenten moeten deze bezuinigingsopdracht inpassen in hun jeugdzorgtakenpakket.
  • • Gemeenten ‘gaan’ in 2015 over jeugdzorg. Dit biedt ook kansen. Kansen om de zorg voor kinderen en hun familie en verzorgers op lokaal niveau te verbeteren en te vernieuwen. Deze innovatie start op een zo vroeg mogelijk moment, waarbij samen met betrokken partijen wordt bepaald wat redelijk is. Een innovatieagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen de vernieuwingen de komende jaren gaan plaatsvinden.
  • • Instellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 0 procent frictiekosten; doel hiervan is de continuïteit van de zorg in stand te houden.

Regionaal beleidskader

Parallel aan de ontwikkeling van het RTA werkt regio Westfriesland aan een regionaal beleidskader voor de jeugdzorg. Dit beleidsdocument is een samenvatting van de besluiten over de vernieuwing van het stelsel, de financiële kaders en de manier van besturen en toezicht houden. Het ontwerp van het nieuwe jeugdstelsel is afgestemd op hoe de decentralisaties ‘maatschappelijke ondersteuning’, ‘werk en inkomen’ en ‘passend onderwijs’ vorm krijgen.

De gemeenteraden in Westfriesland nemen uiterlijk voorjaar 2014 een besluit over het beleidsdocument jeugdzorg inclusief het RTA.

Reageren via facebook