18.8 C
Medemblik
22 mei 2020 21:00
Medemblik Actueel.

“We willen de burger dichter bij huis helpen” Een interview met Dirk Kuipers en Gerrit van Keulen

Waarom wijkgericht werken?

Kuipers: “Elk jaar geven we een gemeentegids uit waarin alle maatschappelijke organisaties staan die een rol spelen als het gaat om zorg en wonen en welzijn. Maar een burger heeft gewoon een vraag en wil daarop een antwoord.”
Van Keulen: “Vanuit de samenwerkende organisaties wordt actie ondernomen zodra ergens een zorgvraag opduikt of wanneer de omstandigheden dat noodzakelijk maken.”
Kuipers: “Daarnaast gaat er minder geld van de overheid naar de gemeente. Er moet worden bezuinigd. Dat brengt reorganisaties met zich mee.”
Van Keulen: “Als dorpsraad kijken wij wat minder naar de kostenkant.Wat we willen, is dat het netwerk ten goede komt aan de inwoners.”
Kuipers: “Ook in zorg en welzijn gaan instellingen mogelijk samenwerken – bijvoorbeeld omdat ze kunnen besparen op overhead en op vastgoed. Elke organisatie zal z’n bestaansrecht moeten blijven bewijzen.”
Van Keulen: “Een andere reden is de vergrijzing. In Andijk wonen zo’n 6500 mensen en we hebben de grootste aandeel van 80-plussers hier.”
Kuipers: “Daar komt meer bij kijken dan alleen zorg. Ondersteuning van mantelzorgers.Aanbod van woonvoorzieningen waar ouderen kunnen blijven.”

Waar is het idee voor de wijknetwerken ontstaan?

Kuipers: “Het idee is ontstaan vanuit de Proeftuinen, een project voor kwetsbare ouderen in Medemblik. Ook daar proberen we welzijn en zorg makkelijk en dichtbij voor mensen te organiseren.”
Van Keulen: “Dat is ook het basisidee achter wijknetwerken.”
Kuipers: “Ook grote gemeenten als Venlo en Nijmegen werken met een
wijkgerichte aanpak.”
Van Keulen: “Hier gaat het om de dorpskern Andijk. Het is ook interessant om ervaring op te doen in een plattelandskern.”
Kuipers: “Andijk is onderdeel van een grotere gemeente met zeventien kernen.”
Van Keulen: “En als dorpsraad zijn we de ogen en oren van de lokale overheid. Wij komen op voor de collectieve belangen van de bevolking van Andijk.”

Wie is bij de wijknetwerken betrokken?

Kuipers: “Zorgkantoor Noord-Holland Noord en Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ ondersteunen het initiatief. Met hen hebben we het convenant ondertekend voor de samenwerking.”
Van Keulen: “Wij kregen de vraag of we het initiatief van de wijknetwerkaanpak wilden ondersteunen. Daar hebben we ‘ja’ tegen gezegd. Als het voor mensen makkelijker wordt om de juiste zorginstantie te vinden, is dat in hun belang.”
Kuipers: “We hebben niet echt een nieuw loket gecreëerd op een vaste plek.”
Van Keulen: “Nee, dan denken de mensen ook: alweer een nieuwe instantie. Dat werkt niet. Het gaat om meer dan alleen een meldpunt. Het belangrijkste is om op een andere manier naar een zorgaanvraag te kijken, over instellingen heen.”
Kuipers: “Wijknetwerken brengen verbetering. Er was een scheiding tussen welzijn en zorg. Wij waren niet de enigen die dat constateerden. Door goed overleg tussen instanties kan soms dure zorg worden uitgesteld.”

Hoe ziet wijkgericht werken eruit?

Kuipers: “Een voorbeeld: een mevrouw had haar man verloren, leefde alleen, raakte zelfs ondervoed en was gevallen. Moest ze nu opgenomen worden in een ziekenhuis? Na een gesprek met een wmo-consulent bleek dat ze gewoon geen zin in eten meer had. Ze voelde zich eenzaam. De oplossing was niet zorg leveren maar een kookcursus organiseren, waar ze meer leerde over goede voeding en contacten had met medecursisten.”
Van Keulen: “Het is een zwaarbeladen woord wat ik nu ga gebruiken, maar het gaat over medemenselijkheid. Mensen weten gewoon de weg niet meer naar hulpverleners. Samen met de gemeente zorgen wij ervoor dat de informatie bij de mensen komt, zodat ze zelf weten waar ze terecht kunnen. Voor wat dan ook, sociaal maatschappelijke hulp, eerstelijnszorg, noem maar op. Het is ook belangrijk dat de
mensen de gezichten kennen van het wijknetwerk.”
Kuipers: “Wijkgericht werken is ook meer vraaggericht werken. Alle instanties hebben hun eigen activiteiten, maar de samenwerking kan beter. Nu komt er een meer samenhang door het wijknetwerk.”

Wie zijn erbij betrokken?

Van Keulen: “In het wijknetwerk gaat het om een wijkverpleegkundige, een jongerenwerker en een coördinator van de woningbouwvereniging. Het kan gaan om een huisarts. In elk geval iemand die naar je vraag luistert en de juiste actie onderneemt.”
Kuipers: “Ik hoorde bijvoorbeeld al van een huisarts die een praktijkondersteuner
ging aannemen om de rol in de wijk te vervullen.”
Van Keulen: “Als iemand met psychosociale klachten in een wijk woont, heeft dat bijvoorbeeld ook met de veiligheid te maken. Ook daarop kan worden ingesprongen. Al is Andijk gelukkig een rustig dorp…”

Wanneer is de aanpak een succes?

Kuipers: “Het pilot project gaat twee jaar lopen. De wijkgerichte aanpak start zomer 2013. We beginnen met een nulmeting van de huidige stand van zaken.”
Van Keulen: “Dat is niet zo eenvoudig te meten.”
Kuipers: “Nee, niet alles is meetbaar. Maar er zijn wel meetinstrumenten. We kunnen kijken naar de kosten van zorg nu en over twee jaar aan het einde van de pilot. Is er minder beroep op zorg gedaan? Zijn door de wijkgerichte aanpak meer mensen
langer thuis blijven wonen in vergelijking met andere plaatsen?”
Van Keulen: “Het is niet onze insteek om instanties te veranderen.
Kuipers: “Dat is ook niet de insteek van de gemeente. Het zorgpalet is ingewikkeld. De taak van de gemeente is om de juiste hulp te organiseren op de juiste plek. Het zal soms lastig zijn.”
Van Keulen: “Maar over het doel is iedereen het wel eens.”
Kuipers: “We willen de burger dichter bij huis helpen…”
Van Keulen: “…waarbij instanties efficiënt en effectief samenwerken.”
Kuipers: “Dat is inderdaad de essentie van de wijknetwerken: effectieve zorg dichtbij.”

Bereik je inderdaad de juiste mensen?

Van Keulen: “Wij hebben er vooral op gelet dat de informatie duidelijk is. Zodat mensen zien dat het ten goede komt van henzelf.”
Kuipers: “Ik wil jullie wel een compliment maken voor de nieuwsbrief die je maakt.”
Van Keulen: “We proberen onze doelgroep zo goed mogelijk te bereiken met duidelijke informatie.”
Kuipers: “Zo kunnen we succesvol zijn met de wijknetwerken, door als gemeente en dorpsraad goed samen te werken.”
Van Keulen: “We kunnen elkaar versterken. We hebben dezelfde doelen.”
Kuipers: “Ja, het welzijn van de burger.”
Van Keulen: “Het collectief belang.”

Wat geef je anderen mee die ook een wijkgerichte aanpak overwegen?

Kuipers: “Tegen collega’s van andere gemeenten die interesse hebben voor wijknetwerken zou ik zeggen: leun niet achterover, neem actie en toon initiatief. Dan merk je dat samenwerking echt zin heeft.”
Van Keulen: “En betrek ook de bevolking daarbij. Voorkom dat het weer zo’n opgelegd verhaal wordt. Zorg dat je draagvlak creëert.” //

www.dorpsraadandijk.nl


Dit magazine is bestemd voor iedereen die open staat voor een positieve impuls in het denken over de ontwikkelingen in de AWBZ.
Redactie Greta Kaag, Hans van Noorden, Paul Saelman, Martine Puhl, Jessica Diepenhorst, Harly Lopez
Redactieassistentie Tineke Groels
Concept, ontwerp en tekst hollandse meesters,
Hoofdruimte
Fotografie Michel Boulogne, Rob ter Bekke,
Hoofdruimte
Illustraties hollandse meesters, Kito (cartoon)
Dit magazine is ook digitaal beschikbaar op www.issuu.com/metzorg en op http://www.vgz-zorgkantoren.nl
Redactieadres
Zorgkantoren Coöperatie VGZ
Postbus 676
5600 AR Eindhoven
metzorg@vgz.nl

Reageren via facebook