Toekomstige Windturbines in de Wieringermeer

Hoeveel windmolens staan er straks in de Wieringermeer?

Als het hele Windplan is uitgevoerd en de solitaire windturbines zijn geherstructureerd, zuller er een kleine 100 windmolens in de Wieringermeer staan.

Wie worden de toekomstige eigenaren van de windmolens van Windplan Wieringermeer?

De windmolens die in de Wieringermeer komen te staan, zullen het eigendom zijn van NUON, Windcollectief Wieringermeer en het ECN. Windcollectief Wieringermeer is het samenwerkingsverband van de 35 eigenaren van de solitaire windturbines die nu in de Wieringermeer staan. Daarnaast is er voorzien dat er 1 zogenaamde ‘poldermolen’ wordt gebouwd; een molen die eigendom is van de gemeenschap Wieringermeer en waarvan de revenuen ten goede komen aan de gemeenschap Wieringermeer.

Hoe groot worden deze windmolens?

De windmolens die in de Wieringermeer gebouwd worden zullen tussen de 100 en 120 meter hoog zijn (naafhoogte). De maximale rotordiameter zal 126 meter zijn. Voor de prototype  windolen van het ECN windturbinetestparkt Wieringermeer zijn uitzonderingen gemaakt qua afmetingen.

Hoeveel groene energie leveren deze windmolens op?

Uitgaande van 100 nieuwe windturbines van 3 à 4 MW per stuk komt het totale opgetelde vermogen van Windplan Wieringermeer uit op 300 à 400 MW vermogen. Met deze windturbines wordt 750 miljoen tot 1 miljard kWh aan groene energie opgewekt.

Voor hoeveel huishoudens leveren deze windmolens de energie op?

Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh per jaar. Uitgaande van een energieproductie van 750.000 tot 1.000.00 kwh per jaar leveren de windturbines van Windplan Wieringermeer genoeg energie op voor 215.000 tot 285.000 huishoudens.

Hoeveel ton CO2 wordt er door deze windmolens bespaard?

Dit is afhankelijk van de manier waarop de elektrische energie anders zou zijn opgewekt. Gasgestookte centrales zijn qua CO2 uitstoot schoner dan kolengestookte elektriciteitcentrales. De vermeden uitstoot van CO2 door het Windplan Wieringermeer komt uit op 360.000 tot 630.000 ton CO2.

Waar komen deze windmolens te staan?

De structuurvisie Windplan Wieringermeer is op 3 november 2011 in gewijzigde vorm vastgesteld. De zones waarbinnen de gemeente windturbines toestaat zijn in deze structuurvisie gevisualiseerd en kunnen op de website worden bekeken: http://www.windplanwieringermeer.nl/structuurvisie-windplan-.html.

Mogen er zomaar overal windmolens gebouwd worden?

Behalve dat de locatie van de windturbine binnen de door de gemeente vastgestelde zones moet liggen, wordt iedere voorziene windturbine getoetst op een aantal criteria. Dit zijn onder andere:

– natuur en milieu; – geluidsbelasting omwonenden; – radartoets; – archeologie en – welstand.

Voor elk van de hierboven genoemde onderwerpen zijn normen waaraan voldaan moet worden. Er kan dus niet zomaar overal een windturbine gebouwd worden.
Wat wordt er gedaan voor de omwonenden van deze windparken?

De toenmalige gemeente Wieringermeer heeft bij het vaststellen van de structuurvisie Windplan Wieringermeer nadrukkelijk gesteld dat er een participatieplan moet komen. In dit participatieplan zal worden uitgewerkt hoe de omwonenden van de windparken en de overige bewoners van de Wieringermeer kunnen profiteren van de komst van de nieuwe windturbines. Op dit moment is de precieze invulling nog onbekend, maar voor de bouw van de windturbines zal dit duidelijk moeten zijn en zal dit ook moeten worden goedgekeurd door de gemeente.
Profiteren de overige inwoners van de Wieringermeer ook van de windmolens?

Zie vorige vraag. Aanvulling hierop: Gedacht wordt aan de oprichting van een zogenaamd ‘Windfonds’, waar jaarlijks een aantal projecten uit gefinancieerd kunnen worden. Dit zijn projecten die de gemeenschap ten goede komen, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van sportclubs, muziekverenigingen, culturele festiviteiten, e.d. De invulling van dit ‘Windfonds’ wordt nog uitgewerkt en zal duidelijk zijn op het moment dat de eerste molens gebouwd worden.

Daarnaast zal een ‘poldermolen’ gebouwd worden. De ontwikkeling van deze poldermolen wordt gefinancieerd door Windkracht Wieringermeer, het samenwerkingsverband van NUON, Windcollectief Wieringermeer en ECN. De verdiensten van deze molen komen ten goede aan het Windfonds waarmee het gemeenschapsleven in de Wieringermeer wordt versterkt.

De komst van extra windmolens zal ook zorgen voor additionele spin-off. Te denken valt aan:

– Extra werkgelegenheid in de aanlegfase, bouwactiviteiten.

– Extra werkgelegenheid in de gebruiksfase, onderhoudsactiviteiten.

– Extra inkomsten in de polder.

– Groot onderhoud wegen en bruggen in verband met het transport van de windturbines naar de locaties.

Op dit moment vindt er een uitgebreid onderzoek plaats die al deze additionele spin-off in kaart brengt.
Is er sprake van verhuizen van ‘problematische windmolens’ van andere locaties in de gemeente Hollands Kroon naar de Wieringermeer?

Dit is nadrukkelijk niet aan de orde.
Er wordt gesproken over een parallel draai termijn voor de solitaire molens. Wat houdt dat in?

De huidige solitaire molens (windmolens die geen deel uitmaken van een lijnopstelling) zullen na de bouw van de nieuwe lijnopstellingen nog 5 tot 8 jaar doordraaien. Dit, omdat sommige solitaire molens nog niet zo oud zijn en om de business case voor deze solitaire moleneigenaren sluitend te krijgen.
Wanneer zal er begonnen worden met de bouw van de windturbines van het Windplan Wieringermeer?

Waarschijnlijk wordt in 2014 de ‘Wagendorp’lijn opgeschaald. Dit zijn de 5 kleine windmolens ten zuiden van de Oostermiddenmeerweg. Vanaf eind 2015 zal er gestart worden met de bouw van de overige nieuwe windturbines van Windplan Wieringermeer.

Reageren via facebook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.