Medemblik Actueel.

Regionieuws

Provincie wil de Wieringermeer als windturbine plek.

Haarlem – In reactie op het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Zuid” van de gemeente Haarlemmermeer heeft de provincie Noord-Holland een zienswijze ingediend. De provincie is het niet eens met de ruimte die Haarlemmermeer in het bestemmingsplan wil bieden voor een windturbinepark.

In de provinciale structuurvisie is vastgelegd dat in Noord-Holland alleen ruimte is voor een windturbinepark in het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon.

In de daarbuiten gelegen gebieden kunnen reeds bestaande windturbines alleen één op één worden vervangen door dezelfde of kleinere windturbines. Opschaling van reeds bestaande windturbines naar grotere exemplaren is alleen onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Nieuwe windturbines zijn in Noord-Holland niet toegestaan.

Windenergie heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt, van een solitaire windturbine op het boerenerf met een ashoogte van rond de 25 meter tot moderne machines met een ashoogte van 70 tot 120 meter, een rotordiameter van 40 tot 90 meter en een vermogen van gemiddeld 2 tot 3MW. Deze ontwikkeling vraagt volgens de provincie om een  zorgvuldige afweging tussen het belang van een duurzame energievoorziening en het belang van kwaliteit van leefomgeving, landschap en cultuurhistorie, ecologie en aardkundige waarden. De provincie zet daarom in op andere vormen van duurzame energie, zoals wind op zee, biomassavergassing, duurzaam bouwen en zonne-energie.
De provincie heeft haar zienswijze op 6 mei 2013 aan de gemeente Haarlemmermeer verstuurd.

Reageren via facebook