Medemblik Actueel.

Positief resultaat Milieudienst Westfriesland

West-friesland – In 2012 heeft de Milieudienst Westfriesland een positief financieel resultaat geboekt van € 293.037. Dit resultaat kon worden behaald doordat de dienst er als gebundelde afdeling milieu van de gemeenten Hoorn, Medemblik en Enkhuizen in slaagt om de milieutaken efficiënt uit te voeren en doordat slechts in beperkte mate budgetten hoefden te worden ingezet voor het inhuren van externe diensten. Dat die budgetten niet zijn ingezet heeft enerzijds te maken met het feit dat de dienst inmiddels zelf expertise heeft opgebouwd, met de teruglopende conjunctuur en met een laag ziekteverzuim binnen de dienst.

Al sinds de oprichting van de Milieudienst in juli 2005 is dit positieve financiële beeld stabiel.

Taken Milieudienst

Milieudienst Westfriesland
Milieudienst Westfriesland

De Milieudienst voert namens de deelnemende gemeenten (Hoorn, Medemblik en Enkhuizen) taken uit op het gebied van milieu. Daarbij gaat het om vergunningverlening, toezicht, handhaving maar ook het afwikkelen van milieuklachten (zoals bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast van bedrijven), het begeleiden van bodemsaneringen, het adviseren van gemeenten over hoe zij klimaatdoelstellingen kunnen realiseren, het leveren van milieubijstand bij calamiteiten 24 uur per dag (bijvoorbeeld asbestbranden), etc. De Milieudienst laat zien dat de continuïteit, professionaliteit en kwantiteit van de uitvoering van deze taken fors is toegenomen na de oprichting van de Milieudienst. Daar komt nog bij dat de kosten lager liggen dan bij uitvoering als afzonderlijke gemeente het geval zou zijn.

Succesvol vanaf de start

De Milieudienst Westfriesland is in juli 2005 opgericht door de gemeenten Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Wognum, Andijk en Wervershoof. Daaraan lagen onderzoeken ten grondslag die uitwezen dat tegen minder kosten meer kwaliteit en continuïteit haalbaar moest zijn. De resultaten van de afgelopen jaren tonen aan dat deze verwachting ruimschoots is gerealiseerd.

Kwaliteitseisen

De eisen die het Rijk stelt aan de taakuitvoering op het gebied van vergunningverlening en handhaving door gemeenten blijven toenemen. Door Rijk, provincies en gemeenten is geconstateerd dat er opnieuw een kwaliteitsimpuls nodig is op het gebied van toezicht en  handhaving. Vergunningverlenings- en handhavingstaken zijn over teveel organisaties versnipperd. Voor de milieutaken liggen er plannen om per 1 juli 2013 een Regionale Uitvoeringsdienst op de schaal van Noord-Holland Noord op te richten. De drie milieudiensten in deze regio zullen in deze Uitvoeringsdienst opgaan. De kwaliteitseisen gelden echter niet alleen voor milieutaken maar ook voor vergunningverlening en handhaving op het gebied van Bouwen en Ruimte.

Reageren via facebook