Bekendmakingen gemeente Medemblik week 12

1. Vaststelling bestemmingsplan Opperdoes – De Balk 12-16
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan Opperdoes – De Balk 12-16 op 28 februari 2013 door de gemeenteraad van Medemblik is vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 22 maart 2013 tot het einde van de beroepstermijn voor een ieder ter inzage.

De beroepstermijn bedraagt zes weken en gaat in op 23 maart 2013. Het bestemmingsplan omvat een wijziging van de bouwvlakken van de kavels aan De Balk 12, 14 en 16 in Opperdoes. Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via de de plan-ID : NL.IMRO.0420.BPKOPPDEBALK-VA01 Tevens zijn pdf-bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan en van de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar op onze website, bij bestemmingsplannen onder bestemmingsplannen in ontwikkeling .

Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na die waarop het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd, belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. De werking van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat er een beslissing is genomen over het verzoek om de voorlopige voorziening.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State . Het is niet mogelijk digitaal beroep in te stellen.

2. Week 12 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (met ontvangstdatum):

 • Andijk, Goudreinet 5: bouwen van een woning (12-03-2013)
 • Medemblik, Bottelierstraat 30: plaatsen van een dakkapel (11-03-2013)
 • Medemblik, Vooreiland 14a: brandveilig gebruik van het pand Havenzicht (07-03-2013)
 • Midwoud, Langeland 17: wijzigen van gebruik woning t.b.v. huisvesting buitenlandse werknemers (14-03-2013)
 • Lambertschaag, Rijksweg A7 (ten oosten van) tussen Abbekerk en Twisk: realiseren van een mijnbouwlocatie en uitrit (08-03-2013)
 • Wervershoof, De Kibbel 14: plaatsen van dakkapel, nieuwe entreedeur en schilderen gevel (14-03-2013)
 • Wervershoof, Matjador 63-71, 81-101: bouwen van 17 woningen (14-03-2013)
 • Wervershoof, Onderdijk 195: plaatsen van een schuur (08-03-2013)
 • Wervershoof, Pastoor van Santestraat 20: wijzigen van een voorgevel (11-03-2013)
 • Wervershoof, Raiffeisenlaan naast nr. 127: kappen van een es (12-03-2013)
 • Wervershoof, Raadhuisplein 9: plaatsen van een lichtreclame (07-03-2013)
 • Wervershoof, Sportlaan nabij nr. 10: kappen van 5 essen (12-03-2013)
 • Wervershoof, van Velzenstraat 1: verbouwen woonhuis (14-03-2013)
 • Wognum, Jaagband 48: plaatsen van vrijstaande veranda in achtertuin (13-03-2013)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

3. Week 12 Besluit aanvraag niet te behandelen
Besluit aanvraag niet te behandelen (met verzenddatum): Wervershoof, Nijverheidsweg 18: oprichten van een autowasplaats (13-03-2013)

Bezwaar
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

4. Week 12 Omgevingsvergunningvrij bouwen
Omgevingsvergunningvrij bouwen (met verzenddatum): Voor de volgende aanvragen is geen omgevingsvergunning vereist.

 • Wervershoof, Onderdijk 195: plaatsen van een schuur (15-03-2013)
 • Wervershoof, Raadhuisplein 9: plaatsen van een lichtreclame (15-03-2013)

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

5. Week 12 Geaccepteerde sloopmelding
Geaccepteerde sloopmelding (met verzenddatum): Andijk, Grootslagweg 22: slopen van het asbesthoudende dak (14-03-2013)

6. Week 12 Voorgenomen drank- en horecawet vergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een Drank- en Horecawet vergunning te verlenen aan Sportvereniging de Spartanen, Sportlaan 19 te Wognum.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van het Klant Contact Centrum Ruimte in het gemeentehuis. Zienswijze Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Een zienswijze kan niet per e-mail worden ingediend.

7. Week 12 Verleende reguliere omgevingsvergunningen
Verleende reguliere omgevingsvergunningen met (verzenddatum):

 • Abbekerk, Dreef 2 t/m 12: kappen van 10 Metasequoia’s (12-03-2013)
 • Benningbroek, Oosterstraat 17: verbouwen van de boerderij (14-03-2013)
 • Medemblik, Westereiland 89: plaatsen van twee dakramen (14-03-2013)
 • Wervershoof, De Gouw 65: plaatsen van een erfafscheiding met overkapping (12-03-2013)
 • Wognum, Sportlaan achter nr. 8: kappen van 1 esdoorn (13-03-2013)
 • Zwaagdijk, Zwaagdijk 308 (nabij): aanleggen van een zandpiste en paddock (14-03-2013)

Bezwaar
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

8. Week 12 Verkeersmaatregelen Wognum
Wognum, Jaarmarkt Wegafsluiting/Parkeerverbod: Kerkstraat vanaf Jan Schagenlaan tot Korte Regel/Sportlaan. Boogerd, Lindenlaan, Burg. Commandeurlaan, Jan Schagenlaan en Pannenspiegel op 9 mei van 07.00 uur tot 18.00 uur. Bijzonderheden geldt niet voor de aanwezige parkeervakken

9. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Centrumvoorzieningen Nibbixwoud”
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan “Centrumvoorzieningen Nibbixwoud” te Nibbixwoud op 28 februari 2013 door de gemeenteraad van Medemblik gewijzigd is vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 22 maart tot 3 mei 2013 voor een ieder ter inzage. De beroepstermijn bedraagt zes weken en gaat in op 22 maart 2013. Het bestemmingsplan omvat een juridisch-planologische regeling voor de concentratie van sportvoorzieningen ten westen van de kern Nibbixwoud. Ook zal deze locatie ruimte bieden voor een dorpshuis en een kinderopvang.

De wijziging heeft betrekking op: – een aanvulling op het akoestisch onderzoek; – een aanpassing van de regels met betrekking tot de bestemming “Gemengd”, waarbij het begrip “maatschappelijke voorzieningen” wordt ingeperkt en voor de bestemming uitsluitend horeca categorie 2 (middelzware horeca) wordt toegestaan met een scheiding van de functies sporthal en dorpshuis; – een aanpassing van de regels met betrekking tot de bestemming “Groen” in die zin dat als voorwaardelijke voorwaarde wordt opgenomen dat er tussen de woningen aan de Weidelaan en het sportcomplex een dijk en/of geluidscherm met een minimale hoogte van 2,5 meter dient te worden aangelegd.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijke plannen en is raadpleegbaar via de plan-ID: NL.IMRO.0420.BPDAN-VA01 . Tevens zijn pdf-bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan en van de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar op onze website onder bestemmingsplannen, bestemmingsplannen in ontwikkeling . Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na die waarop het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd, belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Tevens kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden tegen de vastgestelde wijzigingen. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet.

Om de werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. De werking van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat er een beslissing is genomen over het verzoek om de voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State . Het is niet mogelijk digitaal beroep in te stellen.

10. Week 12 Collectes/Acties
24 t/m 30 maart Stichting ZOA Vluchtelingenzorg Hele Gemeente 25 maart JeePee Wervershoof Wervershoof 26 maart Zwembad Midwoud/Oostwoud Midwoud Oostwoud Hauwert

11. Bestemmingsplan Wervershoof Westrand (ijs- en skeelerbaan)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan Wervershoof-Westrand (ijs- en skeelerbaan) van de gemeente Medemblik op 28 februari 2013 door de gemeenteraad van Medemblik is vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de stukken liggen met ingang van 22 maart 2013 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage. De beroepstermijn bedraagt zes weken en gaat in op 23 maart 2013. Het bestemmingsplan omvat een juridisch-planologische regeling voor de realisering van een skeelerbaan en een Jeu de Boulesbaan op de locatie van de ijsbaan op het sportparkt “De Westrand”.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijke plannen en is raadpleegbaar via de plan-ID: NL.IMRO.0420.BPKSKEELERB-VA01 . Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan op onze website raadpleegbaar via bestemmingsplannen, bestemmingsplannen in ontwikkeling .

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na die waarop het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd, belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

De werking van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat er een beslissing is genomen over het verzoek om de voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State . Het is niet mogelijk digitaal beroep in te stellen.

12. Week 12 Verleende vergunningen/ontheffingen
Verleende vergunningen/ontheffingen (met verzenddatum):

 • Zondag 31-03-2013 Twisk, Dorpsweg 91: Ontheffing sluitingsuur tot 02.00 uur (12-03-2013)
 • Maandag 01-04-2013 Twisk, Dorpsweg 91: Ontheffing sluitingsuur tot 02.00 uur (12-03-2013) Maan- t/m zaterdag 15/20-04-2013
 • Wervershoof, Dorpsstraat 14: Tijdelijke standplaatsvergunning (12-3-2013) Maan- t/m zaterdag 15/20-04-2013
 • Medemblik, Overleek 1: Tijdelijke standplaatsvergunning (12-3-2013) Vrij-en zaterdag 19 en 20-04-2013
 • Wognum, Kerkstraat 21: Tijdelijke standplaatsvergunning (12-3-2013) Dinsdag 30-04-2013 Onderdijk, Nes 156/158: Koninginnedagviering (15-03-2013) Donderdag 09-05-2013 Wognum, Kerkstraat: Jaarmarkt (12-03-2013) Donderdag 16-05-2013
 • Wervershoof, Dorpsstraat: Voorjaarsmarkt (14-03-2013 Zaterdag 18-05-2013 Zwaagdijk- Oost Zwaagdijk 132A: Rommelmarkt (15-03-2013 Zaterdag 08-06-2013
 • Medemblik, Midwoud en Abbekerk, Nieuwstraat Cor Druifplein Burg. P. Kromplein: Rabofietssponsortocht (13-03-2013)

Bezwaar
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.