25.1 C
Medemblik
12 augustus 2020 23:17
Medemblik Actueel.

Bekendmaking gemeente Medemblik

Medemblik Ontwerpbesluiten die worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure). Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken in het kader van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij voornemens zijn de volgende besluiten te nemen: Ontwerp-omgevingsvergunning De Gasunie heeft een aanvraag om omgevingsvergunning (met kenmerk: OLO 657189) voor het verleggen van gastransportleidingen (W-573-14), ter hoogte van Noorderboekert in de gemeente Medemblik, ingediend.

Het betreft een project van provinciaal belang, ter verbetering van de N23 Westfrisiaweg. Wij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3, van de Wabo te verlenen.   Stukken ter inzage De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (hierna: ontwerp-vvgb) en de bijbehorende stukken liggen van 13 februari 2013 tot 27 maart 2013 ter inzage en kunnen worden ingezien:

  • op het gemeentehuis Medemblik, Dick Ketlaan 21 te Wognum op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur en dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur;
  • bij het Servicepunt Andijk, Kleingouw 2 (Centrum voor Jeugd en Gezin) te Andijk op maandag van 12.30 tot 16.00 uur en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 16.00 uur;
  • bij het Servicepunt Medemblik, Nieuwstraat 76 (Rabobank) te Medemblik op dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur en woensdag van 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
  • bij het Servicepunt Wervershoof, Olympiaweg 25 (Woningstichting Het Grootslag) te Wervershoof op dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 16.00 uur.

Ook via de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerp-vvgb en een situatietekening inzien.

Zienswijzen

Als u het met de ontwerp-omgevingsvergunning of de ontwerp-vvgb niet eens bent, dan kunt u uw zienswijze (graag o.v.v. uw telefoonnummer) tot uiterlijk 27 maart 2013 schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Procedurekamer SHV, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of per e-mail: wabovergunningverlening@noord-holland.nl .

In uw zienswijze moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de ontwerp-omgevingsvergunning of ontwerp-vvgb. Geef het duidelijk aan als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden. U kunt er ook voor kiezen om vóór de hiervoor genoemde termijn uw zienswijze mondeling te geven. U kunt voor het maken van een afspraak tot uiterlijk 21 maart 2013 contact opnemen met mevrouw Konterman (tel.: 0800-9986734).

Verdere procedure

Wij zullen binnen 6 maanden na binnenkomst van de vergunningaanvraag een definitief besluit nemen. Hiervoor zullen wij aan Provinciale Staten van Noord-Holland een definitieve verklaring van geen bedenkingen vragen. Bij het definitieve besluit zullen wij rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen.

Op het definitieve besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Tegen het definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland. Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?