Moet u ook een keuze maken?

keuze maken?
keuze maken?

Moet u ook een keuze maken?

Wervershoof/Onderdijk/Zwaagdijk – In week 6 vinden er op de 5 scholen in de ‘oude gemeente’ Wervershoof infomomenten plaats en wordt u de mogelijkheid geboden uw kind(eren) in te schrijven. Het gaat om kinderen die in de periode 01-10-2013 en 01-10-2014 4 jaar worden. Vanuit de scholen het vriendelijke verzoek om bij de inschrijving een kopie van een document mee te nemen waarop het Sofi-nummer/Burgerservicenummer van uw kind vermeld staat.

Werenfridusschool

Midden in het dorp Wervershoof staat naast de Werenfriduskerk een prachtig schoolgebouw daterend uit de jaren dertig: basisschool ”de Werenfridus.” Dit karakteristieke gebouw is voorzien van alle moderne technieken en methodes die het huidige onderwijs nodig heeft.

Het team van de Werenfridus bestaat uit 25 enthousiaste leerkrachten die zowel fulltime als parttime de zorg dragen voor uw kind. De leerlingen leren vanaf het begin om taken zelfstandig uit te voeren, uiteraard aangepast aan de mogelijkheden van ieder kind. We leren de kinderen om goed samen te werken, dit stimuleren we door coöperatieve werkvormen toe te passen in ons onderwijs. De leerstof wordt gedifferentieerd aangeboden zodat elk kind kan werken op zijn eigen niveau binnen de groep. Daar waar nodig wordt extra zorg gegeven door middel van extra instructie van de eigen leerkracht of daar waar mogelijk is ondersteuning buiten groep. Verder wordt er voor de leerlingen die meer aankunnen gezocht naar voldoende uitdaging binnen de leerstof. De resultaten van uw kind worden zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied bijgehouden in het leerlingvolgsysteem.

De leerlingen zijn dit schooljaar verdeeld over twaalf groepen. De groepsindeling is gebaseerd op jaargroepen, combinaties van jaren zijn hierbinnen mogelijk. Onze schooltijden zijn van half negen tot twaalf uur en van kwart over een tot half vier. Op de woensdag zijn wij om twaalf uur uit en de groepen een tot en met vier zijn op vrijdagmiddag vrij.

Op de Werenfridus vinden we het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. We hebben er als team voor gekozen om te werken met drie positief gestelde basisregels. Deze regels worden in de groepen een tot en met acht gebruikt zodat er in de hele school een doorgaande lijn is. Daarnaast gebruiken we een methode waarin normen en waarden centraal staan. Tevens oriënteren we ons op de mogelijkheden dit nog verder uit te breiden.

Omdat je nooit te oud bent om te leren houdt het team van de Werenfridus zich door middel van scholing en cursussen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zoals dyslexie, autisme en hoogbegaafdheid. Momenteel zijn we bezig om Kurzweil, een systeem voor dyslectische leerlingen te helpen, in te passen op school.

Wij vinden het als school belangrijk dat er op de Werenfridus een goed pedagogisch klimaat is waar leerkrachten, kinderen en ouders verantwoordelijk voor zijn met als motto: “Je vaart wel op de Werenfridus.”

Meer informatie over de school, schoolgids, infogids en allerlei activiteiten van het afgelopen schooljaar kunt u vinden op onze website: www.werenfridus-wervershoof.nl

De infoavond van de Werenfridus is dit jaar op maandag 4 februari, aanvang 19.30 uur

Inschrijven kan op donderdag 7 februari van 13.15 uur tot 16.00 uur

Bij het inschrijfformulier dient u ook een kopie van het burgerservicenummer (te vinden op papieren van de belasting en op de polis/pasje van de ziektekostenverzekeraar) van het kind in te leveren.

De Werenfridus en de Schelp hebben de volgende afspraken gemaakt rondom inschrijving van nieuwe leerlingen:

 • Kinderen die per 1 oktober van een bepaald jaar 4 zijn, worden voor die tijd aangemeld via een inschrijfformulier van SKO De Dijken (waar de Schelp en de Werenfridus deel van uit maken).
 • Vóór de aanmelding zijn er informatie avonden geweest op beide scholen. In de Binding wordt bekend gemaakt wanneer dit is.
 • Op het inschrijfformulier kan de voorkeur worden aangegeven voor één van deze scholen.
 • De plaatsing is afhankelijk van het aantal leerlingen per locatie en het aantal beschikbare lokalen.
 • Broertjes en/of zusjes worden altijd geplaatst op de school waar al een kind/kinderen van het gezin onderwijs krijgt/krijgen.
 • Zittende leerlingen blijven op de desbetreffende school.

 

Sint Jozefschool Zwaagdijk

De Sint Jozefschool in Zwaagdijk Oost is een ‘kleine’ katholieke school, die letterlijk en figuurlijk in het hart van Zwaagdijk staat. Onze school wordt bevolkt door ca 120 kinderen, 8 leerkrachten en 1 interieurverzorgster. De kleinschaligheid is een belangrijk kenmerk van onze school. Vanwege die kleinschaligheid kennen kinderen, ouders en leerkrachten elkaar en zijn daardoor op elkaar betrokken. Naast de reguliere vakken als rekenen, taal en schrijven wordt er op de St. Jozef veel aandacht besteed aan Samen Vieren. De school telt zowel combinatiegroepen (1-2, 5-6 en 7-8 ) als jaargroepen ( 3 en 4). Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen.

De school is m.i.v. het schooljaar 2011-2012 gehuisvest in de MFA aan de Zwaagdijk 204. Het is een prachtig onderkomen geworden, waarin wij op een prima wijze ons onderwijs gestalte kunnen geven.

Wij vertellen u graag meer over onze school en ons onderwijs op donderdag 7 februari van 9.00u tot 11.30u. Op die ochtend kunt u ook inschrijven. Wilt u zich eerder op de hoogte stellen dan verwijzen wij u naar de website; www.stjozef-zwaagdijk.nl .
U kunt ook telefonisch contact opnemen: 0228 581424.

Gerardus Majella Onderdijk

De school
Basisschool Gerardus Majella staat in Onderdijk, binnen de gemeentegrenzen van Medemblik, en is tevens de enige school in Onderdijk. De mogelijkheid om onderwijs te volgen in het dorp gaat ver terug in de tijd. Reeds in 1672 had Onderdijk een school. Na openbaar onderwijs, dat in 1868 startte, werd de school in 1920 een R.K. basisschool. Sinds 2004 is de school gehuisvest in een nieuw, modern en eigentijds gebouw direct achter de dijk aan het IJsselmeer.

Centraal punt van de school is de grote hal, die ruimte biedt aan vele werkplekken en geschikt is voor gemeenschappelijke activiteiten. Hier omheen liggen de groepslokalen met een grote openheid naar deze hal toe. Om de school ligt een riante speelplaats met o.a. een basketbalveld, voetbaldoeltjes en een tafeltennistafel. Met de directe buren, het Dorpshuis in Onderdijk en voetbalvereniging Strandvogels, is een goede samenwerking.

Onze Missie; waar staan we voor?

Elk kind is uniek!
De Gerardus Majella is een kleine school waar we, samen met de leerlingen, bouwen aan hun persoonlijke ontwikkeling. In een veilige en uitdagende leeromgeving kunnen leerlingen zichzelf zijn. Dit gebeurt op basis van respect, openheid,vertrouwen en zelfstandigheid.

Open dag
U bent van harte welkom tijdens onze open dag, op donderdag 7 februari 2013 tussen 9.00 en 12.00 uur. U ziet de school dan “in bedrijf” en u kunt, onder het genot van een kopje koffie of thee, uw vragen stellen. Tevens krijgt u deze ochtend wat informatie mee over de school. Uiteraard kunt u tijdens de open dag uw kind ook inschrijven voor het nieuwe schooljaar.

Als u liever op een andere dag de school wilt bekijken, dan kunt u hiervoor altijd een afspraak maken met de directeur, dhr. Kim Schintz, belt u dan met 0228 – 582338.

Neemt u ondertussen eens een kijkje op onze website; www.gerardusmajella-onderdijk.nl.

Tot ziens in onze prachtige school!

De Dijkwerkers

De Dijkwerkers is een kleine openbare jenaplanschool. Samen met 10 andere scholen in de regio maakt de school deel uit van Openbaar Onderwijs Present.

De Dijkwerkers is een school waarin kinderen zichzelf mogen zijn. Het team stelt zich dagelijks tot doel een sfeer te creëren waarin kinderen zich veilig voelen. Veiligheid leidt tot een beter welbevinden en daardoor tot een optimaal presteren. Dit komt tot uiting in onze uitstekende resultaten, zowel met rekenen als met begrijpend lezen behoren wij tot de 25% best presterende scholen van Nederland.

Waarom de Dijkwerkers?

 • * Wij zijn een veilige school met kleine groepen.
 • * In ons team zitten leerkrachten die gewend zijn om uit te gaan van verschillen tussen kinderen.
 • * We maken gebruik van een schoolplein waar kinderen ontdekkend kunnen spelen.
 • * Wij hebben vieringen die openbaar toegankelijk zijn.
 • * We bereiken goede resultaten waarbij we ook gebruik maken van de creatieve kant van kinderen.
 • * Er is een goed pedagogisch klimaat in alle groepen.
 • * Naast het gebruik van reguliere methodes, is er een aangepast aanbod voor de kinderen die meer aan kunnen.
 • * We hebben een continurooster.
 • * Door het hele jaar hebben wij projecten met betrekking tot wereldoriëntatie.
 • * De sociale vorming van leerlingen laten wij niet afhangen van een methode, maar zit ingebakken in ons hele systeem.

Nieuwsgierig geworden?
We nodigen iedereen graag uit om kennis te maken met onze school. Op 30 januari hebben wij een informatie-avond voor ouders om 19.30 uur.
Op donderdag 7 februari 2013 hebben wij een open dag, dan bent u samen met uw kind van harte welkom van 9.00 tot 12.00 uur. Op deze ochtend is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen of het verkrijgen van informatie.
Een andere mogelijkheid is om langs te komen tijdens onze peuterochtenden. Die zijn op 29 januari, 9 april en 11 juni van 9.00 tot 11.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ciska van Roosmalen.

Openbare basisschool De Dijkwerkers
Slotlaan 52 . 1693 KT Wervershoof . tel 0228-583520
Meer informatie op www.dijkwerkers.nl of info@dijkwerkers.nl

RK Basisschool De Schelp

Veilig, Samen leren,Op eigen niveau

De Schelp streeft met leerkrachten en directie naar zorg en onderwijs op maat in een veilig klimaat voor iedereen.

De volgende kernwaarden verbinden wij aan onze visie:

 • – er wordt veel aandacht geschonken aan een veilige en warme sfeer waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen
 • – er wordt door kinderen, ouders en leerkrachten op een positieve manier gewerkt en met elkaar omgegaan
 • – iedereen kan zelfstandig, maar ook samen leren en samenwerken
 • – er is een uitdagende en stimulerende omgeving
 • – er is sprake van duidelijke structuur die houvast biedt aan kinderen, ouders en leerkrachten
 • – kinderen worden geaccepteerd zoals ze zijn, met hun goede en minder goede eigenschappen
 • – kinderen krijgen lesstof die past bij hun ontwikkelingsniveau
 • – ouders en school werken samen aan de ontwikkeling van kinderen
 • – we streven naar goede resultaten op alle gebieden
 • – onze professionele leerkrachten en directie blijven zich ontwikkelen

De Schelp is een Katholieke school met 22 enthousiaste en gedreven personeelsleden. De kernwaarden bereiken wij door de lesstof binnen een groep op meerdere niveaus aan te bieden. De Schelp is een kanjerschool. Dit betekent dat wij de kanjertraining geven in alle groepen. De kanjertraining is voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Kinderen leren door situaties na te spelen, welk gedrag, welke reacties tot gevolg heeft.

Leerlingen werken in werkuren, helpen elkaar tijdens de lessen en werken samen tijdens groepsopdrachten. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd zelf te denken, zelf te plannen. Zo raken ze actief betrokken bij hun eigen leerproces met als vangnet de leerkracht, die instructie/uitleg geeft, observeert en extra ondersteuning geeft indien dat nodig is.

Meer informatie kunt u lezen op onze website www.deschelp-wervershoof.nl

Informatieavond: dinsdag 5 februari om 20.00 uur

 • Open middag: donderdag 7 februari vanaf 13.15 uur tot 15.30 uur
 • Inschrijving*: donderdag 7 februari vanaf 13.15 uur tot 17.00 uur

* In principe kan dit op elk moment.

Dit bericht is afkomstig van De Binding

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.